Tyristori- ja diodimodulit

X = varastossa tällä hetkellä
Tyyppi: 1200V 1400V 1600V 1800V 2000V 2200V
SKKQ45 - - X - - -
SKKT57 X - X - - -
SKKT72 - - - - X X
SKKT92 - - - - - -
SKKT106 - - X - - -
SKKT122 - - - - - -
SKKT132 - - - - - -
SKKT162 - - X - - X
SKKT250 - - X X - -
SKKT280 - - - - - X
SKKT430 - - - - - -
SKKT500 - - X X - -

Tyyppi: 1200V 1400V 1600V 1800V 2000V 2200V
SKET400 - - X - - -
SKET740 - - - - - -
SKET800 - - - - - -
SKET1000 - - X - - -
SKET1200 - - X - - -
SKET1800 - - X - - -
SKNH56 - - X - - -
SKNH132 - - - X - -

Tyyppi: 1200V 1400V 1600V 1800V 2000V 2200V
SKKH57 - - X - X -
SKKH92 - - X X - -
SKKH250 - - X X - -